Zoeken
Favorieten
Region
Region (es)
Producten
Bedrijf
Uitgelicht
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

(copy 2)

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. De volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle gesloten overeenkomsten tussen de koper en ons over de verkoop en levering van goederen. Ze gelden ook voor alle toekomstige zakelijke relaties, zelfs als ze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Afwijkende algemene voorwaarden van de koper die niet uitdrukkelijk door ons worden erkend, zijn niet bindend voor ons, zelfs als wij niet uitdrukkelijk bezwaar ertegen maken. Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden zelfs als wij de bestelling van de koper onvoorwaardelijk uitvoeren in de wetenschap van andersluidende of afwijkende algemene voorwaarden van de koper.

1.2. De verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden alleen voor ondernemers in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen; ze gelden niet voor consumenten (§ 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)).

1.3. Individuele afspraken die in individuele gevallen met de koper worden gemaakt, hebben altijd voorrang op deze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voor de inhoud van dergelijke afspraken is een schriftelijke overeenkomst of schriftelijke bevestiging van onze kant vereist.

1.4. Juridisch relevante verklaringen en kennisgevingen die door de koper na het sluiten van de overeenkomst aan ons moeten worden overgelegd (bijvoorbeeld kennisgevingen van gebreken, een afstands- of minderingsverklaring evenals een verklaring voor het stellen van termijnen), zijn overeenkomstig § 126 b van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) in tekstvorm om van kracht te zijn. Dit geldt ook voor een opheffing van deze tekstvormclausule.

1.5. Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke regelingen zijn alleen ten behoeve van verduidelijking. De wettelijke regelingen gelden daarom ook zonder een dergelijke verduidelijking, tenzij ze in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

2. Contractsluiting

2.1. Wij kunnen elke bestelling van de koper die kan worden gekwalificeerd als een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, aannemen door binnen 2 weken een opdrachtbevestiging te verzenden of door de bestelde producten binnen dezelfde termijn te verzenden.

2.2. Ten behoeve van het uitvoeren van een kredietcontrole van de koper en op voorwaarde dat wij een gerechtvaardigd belang hebben aangetoond, hebben wij het recht om alle opgeslagen adres- en financiële gegevens met betrekking tot de koper, met inbegrip van gegevens die kunnen worden vastgesteld op basis van wiskundige en statistische methoden, op te vragen via de bedrijven Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Duitsland, Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen, Duitsland en Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt, Duitsland. Om beslissingen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie mogelijk te maken, verzamelen of gebruiken wij waarschijnlijkheidswaarden die worden berekend met behulp van informatie, met inbegrip van adresgegevens.

2.3. Onze offertes zijn niet-bindend en onder voorbehoud van wijzigingen, tenzij wij ze uitdrukkelijk als bindend hebben aangeduid. Dit geldt ook als wij de koper catalogi of technische documentatie – tekeningen, plannen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen, andere productbeschrijvingen of documenten – hebben verstrekt, met inbegrip van elektronische vorm.

2.4. Aanname door ons kan worden verklaard in tekstvorm overeenkomstig § 126 b van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) (bijvoorbeeld door een opdrachtbevestiging) of door levering van de goederen aan de koper

2.5. Naar beste weten en ervaring zijn wij bereid om door de koper verzocht advies, dat de koper mogelijk nodig heeft in aanvulling op productbeschrijvingen en montagehandleidingen, te verstrekken, maar wij zijn hiertoe niet verplicht. Alle details en informatie, evenals toepassingen van welke aard dan ook, ontslaan de koper niet van het uitvoeren van zijn of haar eigen tests om de geschiktheid van de producten voor de beoogde processen en doeleinden vast te stellen. Door ons verstrekte details en informatie zijn niet-bindend en verantwoorden geen afzonderlijke contractuele relatie of bijkomende verplichtingen uit hoofde van de gesloten verkoop- en leveringsovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen (tekstvorm overeenkomstig § 126 b van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) is voldoende).

3. Betalingsvoorwaarden - Prijzen

3.1. Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, gelden onze actuele prijzen op het moment van het sluiten van de overeenkomst af fabriek (EXW overeenkomstig Incoterms 2020) vanaf magazijn. Onze prijzen zijn exclusief de wettelijke btw. Het op de factuurdatum geldende btw-bedrag maken wij afzonderlijk openbaar op onze factuur. Tenzij een vaste prijsafspraak is gemaakt, behouden wij ons het recht voor om redelijke prijsaanpassingen door te voeren vanwege veranderingen in loon-, grondstof-, materiaal- en distributiekosten voor leveringen die 3 maanden of later na het sluiten van de overeenkomst geschieden.

3.2. In geval van verkoop door verzending draagt de koper de transportkosten vanaf magazijn en de kosten van een eventuele transportverzekering op verzoek van de koper. Eventuele douanerechten, kosten, belastingen of andere publieke heffingen worden door de koper gedragen. Mocht de verzending met behulp van herbruikbare pallets geschieden, dan worden deze alleen aan de koper uitgeleend; de koper verplicht zich ertoe dergelijke pallets correct te retourneren of te vervangen.

3.3. De koopprijs is zonder aftrek opeisbaar binnen 10 dagen na facturering en levering van de goederen. Kortingen bij contante betaling zijn niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen ons en de koper. Een betaling wordt pas geacht te zijn voldaan nadat wij over het bedrag beschikken.

3.4. Bij het verstrijken van de bovenstaande betalingstermijn is de koper in gebreke zonder dat een afzonderlijke aanmaning nodig is. Over de koopprijs is gedurende de termijn van in gebreke blijven rente verschuldigd tegen het geldende wettelijke tarief. Wij behouden ons het recht voor om verdere aanspraken op schadevergoeding als gevolg van vertraging geldend te maken.

3.4. Bij het verstrijken van de bovenstaande betalingstermijn is de koper in gebreke zonder dat een afzonderlijke aanmaning nodig is. Over de koopprijs is gedurende de termijn van in gebreke blijven rente verschuldigd tegen het geldende wettelijke tarief. Wij behouden ons het recht voor om verdere aanspraken op schadevergoeding als gevolg van vertraging geldend te maken.

3.5. Zelfs als er reclamaties of tegenvorderingen worden ingediend, is de koper alleen gerechtigd tot verrekening als de tegenvorderingen definitief en juridisch bindend zijn vastgesteld, door ons zijn erkend of onbetwist zijn. Tot de uitoefening van een retentierecht is de koper alleen gerechtigd als zijn of haar tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie. Wij zijn gerechtigd tot de uitoefening van een retentierecht op alle vorderingen voortvloeiend uit hoofde van de zakelijke relatie met de koper.

3.6. Mocht onze aanspraak op de koopprijs in gevaar komen doordat de koper na het sluiten van de overeenkomst niet in staat is te betalen, dan hebben wij het recht om de nakoming te weigeren en, indien noodzakelijk met een gestelde termijn, afstand te doen van de overeenkomst (§ 321 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)).

4. Levering, termijn van uitvoering en vertragingen van de levering

4.1. Afleveringsdata of -termijnen die niet uitdrukkelijk als bindend zijn overeengekomen, zijn uitsluitend niet-bindende informatie. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek (EXW overeenkomstig Incoterms 2020) vanaf het magazijn in Hermaringen, dat ook de plaats van uitvoering is. De door ons geoffreerde leveringstijd begint pas te lopen wanneer de technische kwesties zijn verduidelijkt. Evenzo is de koper verplicht om alle verplichtingen waaraan hij is onderworpen, zowel correct als tijdig na te komen. Wij behouden ons het recht op verweer van een gebrek aan nakoming van de overeenkomst voor.

4.2. In het geval dat een vertraging van de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn – en waarbij een fout van de kant van onze vertegenwoordigers of bij de levering betrokkenen aan ons moet worden toegeschreven – te wijten is aan een grof nalatige of opzettelijke contractbreuk van onze kant of een lichte schending van een fundamentele contractuele verplichting van onze kant, zijn wij aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat onze schadevergoedingsaansprakelijkheid in dergelijke gevallen beperkt is tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

4.3. Een vertraging van de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn en die uitsluitend gebaseerd is op de verwijtbare schending van een niet-fundamentele contractuele verplichting, beperkt de aanspraak op schadevergoeding van de koper tot 25% van de waarde van de goederen.

4.4. Mochten wij vanwege een overmachtssituatie geheel of gedeeltelijk verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, dan zijn wij tot het ophouden van de overmachtssituatie ontheven van het nakomen van onze contractuele verplichtingen. Wij stellen de koper hiervan echter onmiddellijk op de hoogte voor zover hij of zij niet ook verhinderd is de overeenkomst na te komen door een overmachtssituatie. De onmogelijkheid tot een adequate voorziening van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, verwarming enzovoort, evenals stakingen en uitsluitingen, het uitbreken van een epidemie of pandemie, evenals terroristische aanslagen, aardbevingen en/of droogte – tenzij deze van korte duur zijn of door onze fout geschieden – worden gelijkgesteld met een overmachtssituatie. In geval van een overmachtssituatie zijn wij gerechtigd onze leveringstijd uit te stellen. In dit opzicht heeft de koper geen recht om afstand te doen van de overeenkomst of om schadevergoeding te vorderen; onze aansprakelijkheid is uitgesloten. Mocht levering binnen een redelijke termijn niet mogelijk zijn of als de koper geloofwaardig kan aantonen dat een latere levering voor hem of haar niet redelijk is, dan heeft hij of zij het recht om afstand te doen van de overeenkomst. Eventuele aanspraken van de koper los hiervan, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, zijn uitgesloten.

5. Oplevering

5.1. De koper verbindt zich ertoe alle handelingen uit te voeren die vereist zijn voor de oplevering van onze levering. In het geval van een verwijtbare schending van deze verplichting door de koper is hij of zij jegens ons aansprakelijk voor eventuele aanvullende kosten. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om verdere aanspraken op schadevergoeding geldend te maken.

5.2. Mocht de oplevering van de levering door de koper met meer dan 14 dagen vertraging oplopen, dan verlenen wij schriftelijk een extra termijn van 14 dagen voor definitieve oplevering; tegelijkertijd doen wij een kennisgeving uitgaan dat de oplevering wordt afgewezen als deze gedefinieerde termijn verstrijkt zonder dat de handeling is uitgevoerd. Mocht de koper de gedefinieerde extra termijn laten verstrijken zonder dat de handeling is uitgevoerd, dan zijn wij gerechtigd middels een schriftelijke verklaring afstand te doen van de koopovereenkomst of schadevergoeding voor niet-nakoming te eisen. Mocht de koper oplevering blijven weigeren of als hij of zij duidelijk niet in staat is de koopprijs te betalen, zelfs als een extra termijn wordt verleend, dan is er geen vereiste om een extra termijn te verlenen.

5.3. In dergelijke gevallen hebben wij het recht om onze winstderving ter hoogte van 10% van de overeengekomen koopprijs te vorderen, tenzij de koper bewijst dat wij een lagere schade hebben geleden. Ongeacht hiervan hebben wij het recht om hogere schade te bewijzen en te vorderen.

6. Garantie

6.1. Vorderingen vanwege gebreken door de koper bestaan alleen als de koper naar behoren zijn of haar controle- en reclamatieverplichtingen overeenkomstig § 377 van het Duitse Handelswetboek (Handelsgesetzbuch – HGB) in acht heeft genomen. Als de koper wijzigingen aanbrengt aan onze producten, onze gebruiks-, montage- en onderhoudsspecificaties of veiligheidshandleidingen niet volgt of deze onvoldoende volgt of onderdelen of verbruiksmaterialen gebruikt die niet door ons zijn goedgekeurd, geldt onze garantieverplichting niet meer, tenzij de koper kan bewijzen dat het betreffende gebrek niet het gevolg is van een van deze omstandigheden. Anders gelden onze montagehandleidingen en garantievoorwaarden.

6.2. Als er sprake is van een gebrek aan de goederen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, verbinden wij ons tot correcte nakoming – met uitsluiting van de rechten van de koper om afstand te doen van de overeenkomst of om de koopprijs te verminderen (mindering) – tenzij wij vanwege de wettelijke regelingen gerechtigd zijn correcte nakoming te weigeren.

6.3. De koper moet ons een redelijke termijn voor de correcte nakoming verlenen. De correcte nakoming kan geschieden door verhelping van het gebrek (verbetering achteraf) of door levering van nieuwe goederen. In geval van verhelping van een gebrek dragen wij de noodzakelijke kosten op voorwaarde dat deze niet worden verhoogd doordat de goederen van de overeenkomst zich op een andere locatie bevinden dan op de plaats van uitvoering. Wij aanvaarden geen aanspraken op terugbetaling van kosten als ons gebrekkige product zodanig met een ander artikel wordt gecombineerd dat er een nieuw functioneel doeleinde wordt gecreëerd. Wij hebben het recht om de wijze van correcte nakoming naar ons redelijk goeddunken vast te stellen. Elke correcte nakoming door ons geschiedt zonder erkenning van een juridische verplichting, tenzij het gebrek door ons is erkend. Als de correcte nakoming mislukt, kan de koper naar zijn of haar goeddunken een vermindering van de koopprijs (mindering) eisen of verklaren afstand te doen van de overeenkomst. De verbetering achteraf wordt geacht te zijn mislukt na de tweede niet-geslaagde poging, tenzij verdere pogingen om een verbetering te realiseren passend en redelijk zijn voor de koper met het oog op de aard van het contractuele artikel.

6.4. Aanspraken op schadevergoeding volgens wettelijke bepalingen vanwege een gebrek kunnen door de koper alleen geldend worden gemaakt als de correcte nakoming ("Nacherfüllung" – Duits recht op correcte nakoming bij non-conformiteit) mislukt. De koper is niet gerechtigd aanspraken op schadevergoeding of een mindering van de koopprijs te eisen in geval van insignificante gebreken.

6.5. De vorderingen van de koper vanwege gebreken aan het gekochte artikel vervallen 5 jaar na levering van de goederen aan de koper als deze overeenkomstig de normale gebruiksmethode ervan zijn gebruikt voor een bouwwerk en dit de gebrekkigheid ervan heeft veroorzaakt. Dit geldt ook voor aanspraken van de koper op schadevergoeding of schadevergoeding in plaats van dienstverlening en vanwege alle andere schade aan de rechten van de koper voortvloeiend uit hoofde van het gebrek; het geldt echter niet voor schade aan lijf, leden of de gezondheid van de koper of voor gevallen waarin wij verantwoordelijk zijn voor het gebrek als gevolg van opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van de kant van onze bij de levering betrokkenen.

6.6. Vorderingen vanwege gebreken bestaan niet in geval van natuurlijke slijtage en/of schade die na de overgang van het risico optreedt als gevolg van ondeugdelijke en/of nalatige behandeling van ongeschikte uitrusting en/of inadequate waterkwaliteit of onjuiste montage. Bovendien bestaan er geen vorderingen voor gebreken in geval van chemische en/of elektrochemische invloeden op onze producten, tenzij wij hiervoor verantwoordelijk zijn. Onze garantie en/of aansprakelijkheid is in het bijzonder nietig als accessoires die niet door ons zijn goedgekeurd, samen met onze producten worden gemonteerd. Het tegendeel geldt alleen als het garantiegeval en/of de aansprakelijkheid aantoonbaar niet te wijten zijn aan een van de voormelde uitsluitingsgronden.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Tenzij anders vermeld in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, met inbegrip van de volgende bepalingen, of in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen ons en de koper, zijn wij – om welke juridische reden dan ook – aansprakelijk in het geval van een schending volgens de geldende wettelijke regelingen.

7.2. Voor zover wij opzettelijk of door grove nalatigheid een contractuele verplichting of een essentiële contractuele verplichting door eenvoudige nalatigheid schenden, is onze verplichting tot het betalen van schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en waarbij de koper doorgaans kan vertrouwen op de naleving ervan. In alle gevallen van andere licht nalatige schendingen van verplichtingen – behalve deze in § 4.3. – is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

7.3. De regelingen van de voorgaande leden gelden voor alle aanspraken op schadevergoeding (en in het bijzonder op schadevergoeding in aanvulling op dienstverlening en schadevergoeding in plaats van dienstverlening), ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wanneer deze voortvloeien als gevolg van gebreken, een schending van verplichtingen uit hoofde van de verplichte relatie of onrechtmatige daden. Ze gelden ook voor aanspraken op schadevergoeding voor vergeefse inspanningen. Aansprakelijkheid voor vertragingen van de levering wordt echter uitsluitend vastgesteld overeenkomstig § 4. van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Onze onbeperkte aansprakelijkheid als gevolg van opzet, grove nalatigheid, volgens de regelingen van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG), garantie of letsel aan lijf, leden of de gezondheid blijft onaangetast door deze aansprakelijkheidsbeperking.

7.4. Een wijziging in de bewijslast die in het nadeel van de koper is, houdt geen verband met de voorgaande regelingen.

8. Eigendomsvoorbehoud, gebruik van onze intellectuele eigendom

8.1. Wij behouden ons hierbij het eigendomsrecht, het auteursrecht en alle andere gebruiksrechten voor op alle foto's, calculaties, tekeningen en andere documenten. De koper mag deze alleen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden doorgeven.

8.2. Het geleverde artikel blijft onze eigendom tot het moment waarop al onze vorderingen jegens de koper voortvloeiend uit hoofde van de zakelijke relatie zijn voldaan.

8.3. Het is de koper toegestaan het geleverde artikel te verwerken of aan te passen ("verwerking"). De verwerking wordt voor ons uitgevoerd. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de producten resulterend uit het verwerken, mengen of combineren van onze producten tegen hun volledige waarde, waarbij wij worden beschouwd als de fabrikant. In geval van verwerking, menging of combinatie van onze goederen met producten van een derde waarvan het eigendomsrecht behouden blijft, verwerven wij de mede-eigendom van dergelijke verwerkte, gemengde of gecombineerde goederen naar rato van de factuurwaarden. Anders geldt voor het resulterende product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Voor zover wij de eigendom of mede-eigendom verwerven, houden wij de goederen veilig voor de koper met de gepaste zorg en zorgvuldigheid van een voorzichtige zakenman.

8.4. In het geval dat het geleverde artikel of de nieuwe goederen worden verkocht, cedeert de koper hierbij bij wijze van zekerheid zijn of haar vorderingen voortvloeiend uit hoofde van de wederverkoop jegens zijn of haar klant aan ons, plus alle bijkomende rechten, zonder dat hiervoor aanvullende speciale verklaringen nodig zijn. Wij aanvaarden deze cessie uitdrukkelijk. De cessie geldt met inbegrip van eventuele saldovorderingen. De cessie geldt echter alleen voor het bedrag dat overeenkomt met de prijs van het door ons gefactureerde geleverde artikel. Het aandeel van de vordering dat aan ons wordt gecedeerd, moet met voorrang worden voldaan.

8.5. Als de koper het geleverde artikel of de nieuwe goederen met eigendom combineert, cedeert hij of zij – zonder dat hiervoor aanvullende speciale verklaringen nodig zijn – ook zijn of haar vorderingen waarop hij of zij als vergoeding voor de combinatie recht heeft, ter hoogte van het bedrag dat overeenkomt met de prijs van het door ons gefactureerde geleverde artikel. Wij aanvaarden deze cessie ook uitdrukkelijk.

8.6. Tot nadere kennisgeving is de koper gerechtigd de aan ons gecedeerde vorderingen te innen. De koper stuurt de betalingen voor de aan ons gecedeerde vorderingen onmiddellijk door tot het bedrag van de gezekerde vordering. Als er sprake is van een gerechtvaardigd belang, en in het bijzonder in geval van gebreke van betalingen, surseance van betalingen, opening van een insolventieprocedure, wisselprotest of onderbouwd bewijs van een overmatige schuldenlast of dreigende insolventie van de koper, zijn wij gemachtigd om het recht van inning van de koper te herroepen. Aanvullend kunnen wij, na voorafgaande waarschuwing en met het aanhouden van een redelijke termijn, de cessie van de zekerheid openbaar maken, gebruikmaken van de gecedeerde vorderingen en eisen dat de koper de cessie van de zekerheid openbaar maakt aan zijn of haar klanten. Als een verantwoord belang wordt onderbouwd, moet de koper ons de informatie verstrekken die noodzakelijk is om zijn of haar rechten ten aanzien van zijn of haar klanten geldend te maken en de noodzakelijke documenten overhandigen.

8.7. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is het de koper verboden om de goederen te verpanden of als zekerheid te cederen. In het geval van inbeslagname, verbeurdverklaring of andere officiële bevelen of handelingen van interventie door derden moet de koper ons onmiddellijk daarvan in kennis stellen. De wederverkoop van het geleverde artikel of de nieuwe goederen is alleen toegestaan voor wederverkopers bij een normale gang van zaken en alleen onder de voorwaarde dat de opbrengst van het geleverde artikel aan de koper wordt betaald. De koper moet ook met de klant overeenkomen dat de klant de eigendom pas verwerft zodra deze betaling is voldaan..

8.8. Als de realiseerbare waarde van alle zekerheidsrechten waarop wij recht hebben, het bedrag van de gezekerde vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, geven wij op verzoek van de koper een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrij. Er wordt aangenomen dat aan de voorwaarden van de voorgaande zin is voldaan als de geschatte waarde van de zekerheden waarop wij recht hebben, 150% van de waarde van de gezekerde vorderingen bereikt of dit overschrijdt. Wij hebben het recht om te kiezen tussen de diverse zekerheidsrechten voor vrijgave.

8.9. Als de koper verplichtingen schendt – in het bijzonder ten aanzien van gebreke van betaling – zijn wij gemachtigd om, zonder het stellen van een termijn, de teruggave van het geleverde artikel of de nieuwe goederen te eisen en/of, indien noodzakelijk met een gestelde termijn, afstand te doen van de overeenkomst. De koper verbindt zich tot teruggave. Een eis tot teruggave van het geleverde artikel of van de nieuwe goederen vormt geen afstandsverklaring van onze kant, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

9. Gegevensbescherming, geheimhouding

9.1. De uitvoering van tussen ons en de koper gesloten overeenkomsten geschiedt met inachtneming van juridische bepalingen zoals de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG), de Duitse wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz – TTDSG) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij garanderen dat de opgeslagen gegevens alleen voor intern gebruik worden opgeslagen. Anders worden gegevens alleen doorgegeven aan externe dienstverleners met inachtneming van regelingen voor gegevensbescherming. Indien noodzakelijk zullen wij afzonderlijke afspraken sluiten waarin de externe dienstverleners zich ertoe verbinden de geldende wettelijke regelingen in acht te nemen. Binnen het toepassingsgebied van ons gerechtvaardigde belang wisselen wij kredietwaardigheidsinformatie uit binnen INDUS Holding AG, Kölner Straße 32, 51429 Bergisch Gladbach, Duitsland en de daar aan ons gelieerde bedrijven, evenals met kredietbureaus. In deze context verwijzen wij naar de meest recente versie van de verklaring over gegevensbescherming die op onze homepage op www.hauff-technik.nl/nl/f/gegevensbescherming is gepubliceerd.

9.2. Beide contractpartijen verplichten zich ertoe om informatie en gegevens uit hun wederzijdse zakelijke relatie vertrouwelijk te behandelen. In het geval van een inbreuk behouden wij ons het recht voor om schadevergoeding te vorderen en strafrechtelijke stappen te ondernemen.

9.3. De geheimhoudingsplicht jegens de koper geldt niet voor aan ons gelieerde bedrijven in de zin van § 15 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (Aktiengesetz – AktG) of in het geval dat de inhoud van de overeenkomst of informatie al bekend of algemeen toegankelijk is.

10. Rechtsbevoegdheid, rechtskeuze

10.1. De plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank voor leveringen en betalingen en voor alle geschillen voortvloeiend tussen ons en de koper op basis van de tussen ons en de koper gesloten overeenkomsten zijn waar wij onze statutaire zetel hebben. Hetzelfde geldt voor grensoverschrijdende leveringen resulterend uit contractuele relaties. Wij hebben echter ook het recht om de koper te dagvaarden voor de rechtbank die voor hem of haar zijn of haar algemeen bevoegde rechtbank is.

10.2. De relaties tussen de contractpartijen worden uitsluitend vastgesteld overeenkomstig het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van internationale verdragen betreffende de verkoop van roerende goederen en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG) zijn uitgesloten.

10.3. Uitsluitend de Duitse versie van de inhoud van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geldt, zelfs al zijn er versies in andere talen.

11. Diversen

11.1. Mochten individuele bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de resterende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

11.2. De partijen komen overeen dat in plaats van de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling een geldige en afdwingbare bepaling moet worden gecreëerd waarvan het effect zo dicht mogelijk het economische doel benadert dat de contractpartijen nastreefden met de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling.

Datum: juni 20234