Keresni
Kívánságlista
Region
Region (es)
Termékek
Vállalat
Fókuszban
Kapcsolattartó partner
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

(copy 3)

Általános értékesítési és szállítási feltételek

1. Hatály

1.1. Az alábbi értékesítési és szállítási feltételek a vevő és vállalatunk között az árucikkek adásvétele és szállítása tárgyában megkötött minden szerződésre érvényesek. Emellett ezek a feltételek szabályozzák a felek között a jövőben fennálló üzleti kapcsolatot is, akkor is, ha erről nem születik további explicit megállapodás. Nem fogadjuk el, és nem tekintjük magunkra kötelezőnek a vevő olyan, az itt megfogalmazottaktól eltérő feltételeit, amelyeket nem hagytunk jóvá, akkor sem, ha explicit módon nem tiltakozunk ellenük. A jelen értékesítési és szállítási feltételek akkor is érvényesek, ha a vevő megrendelését a vevő jelen feltételekkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételeinek ismeretében, feltétel nélkül teljesítjük.

1.2 Az értékesítési és szállítási feltételek csak a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 14. szakasza értelmében vett vállalkozókra, jogi személyekre és speciális alapokra vonatkoznak; fogyasztókra nem (BGB, 13. paragrafus).

1.3. A vevővel egyedi esetekben kötött különálló megállapodások mindig elsőbbséget élveznek a jelen értékesítési és szállítási feltételekkel szemben. Ezek a megállapodások csak akkor érvényesek, ha írásos szerződés vagy megerősítés formájában elfogadjuk őket.

1.4. A vevő által a szerződés megkötését követően nekünk megküldendő, jogi szempontból releváns nyilatkozatok és értesítések (például hibák bejelentése, elállás vagy árcsökkentés, határidők kitűzése) akkor tekintendők érvényesnek, ha a BGB 126b. pontja szerint, szöveges formában készülnek. Ez a jelen szerződés rendelkezéseinek érvényesítéséről való lemondásra is érvényes.

1.5. A jogszabályi előírások érvényességére való hivatkozások csak a tisztázás célját szolgálják. A törvényi előírások akkor is érvényesek, ha itt nem szerepel hozzájuk pontosító hivatkozás, kivéve, ha a jelen értékesítési és szállítási feltételek kifejezetten módosítják vagy kizárják őket.

2. A szerződés megkötéses

2.1. Bármely vevői megrendelést módunkban áll befogadni, amely adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősíthető: a megrendelés befogadása esetén két héten belül elküldjük a visszaigazolást vagy kiszállítjuk a megrendelt termékeket.

2.2. A vevő hitelképességének ellenőrzése érdekében, és amennyiben bizonyítottuk, hogy jogos érdekünk fűződik ehhez, jogosultak vagyunk lekérni a vevő tárolt címeit és pénzügyi adatait, ideértve a matematikai és statisztikai módszerekkel beszerezhető adatokat is. Ebből a célból a következő vállalatok szolgáltatásait vesszük igénybe: Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Germany; Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen, Germany; és Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt. A szerződés megkötésével, végrehajtásával és megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala érdekében begyűjtjük és felhasználjuk az ilyen információk, köztük a címadatok alapján kiszámított valószínűségi értékeket.

2.3. Ajánlataink nem kötelező érvényűek, és változhatnak, kivéve, ha kifejezetten jeleztük, hogy kötelező érvényű ajánlatról van szó. Ez az általunk a vevő rendelkezésére bocsátott katalógusok és műszaki dokumentáció (rajzok, tervek, számítások, DIN szabványokra való hivatkozások, más termékleírások és dokumentumok) esetében is érvényes, akkor is, ha ezeket elektronikus formában adjuk át.

2.4. A beérkezett megrendelések elfogadásáról tájékoztathatjuk a vevőt a BGB 126. paragrafusa b) pontja szerinti szöveges formában (megrendelés visszaigazolása) vagy az árucikkek vevő részére történő kiszállításával.

2.5. Mindent megteszünk, hogy legjobb tudásunk szerint és tapasztalataink alapján ellássuk a vevőt az általa kért tanácsokkal, amelyekre a termékleírásokon és a telepítési útmutatókon túl szüksége lehet, de erre nem vállalunk kötelezettséget. Az általunk biztosított adatok és információk, valamint alkalmazások nem mentesítik a vevőt az alól, hogy saját teszteket végezzen, amelyekkel megállapítja, hogy a termékek alkalmasak-e az általa tervezett eljárásokhoz és célokhoz. Az általunk rendelkezésre bocsátott adatok és információk nem kötelező érvényűek, és sem szerződéses viszonyt, sem a megkötött értékesítési és szállítási szerződésen felüli járulékos kötelezettségeket nem keletkeztetnek, kivéve, ha a felek erről kifejezetten írásban megállapodnak (a BGB 126 paragrafusa b) pontja szerinti szöveges formában).

3. Fizetési feltételek – Árak

3.1. Az egyedi esetekben kötött eltérő megállapodásoktól eltekintve az árucikkekre a szerződés megkötésének időpontjában érvényes áraink lesznek érvényesek gyártelepi alapokon (EXW az Incoterms 2020 szerint), raktárból szállítva. Áraink nem tartalmazzák a törvény szerinti hozzáadottérték-adót. A számla kiállításának napján érvényes hozzáadottérték-adó összegét a számlán külön feltüntetjük. Ha a felek nem kötnek fix árakkal kapcsolatos megállapodást, fenntartjuk a jogot, hogy a szerződéskötést követően legalább három hónap elteltével lebonyolított áruszállítások esetében a bér-, alapanyag-, anyag- és terjesztési költségeink változásai miatt észszerű keretek között módosítsuk az árakat.

3.2. Távértékesítés esetén a vevő viseli a raktárból történő elszállítás költségeit, valamint a vevő által igényelt fuvarbiztosítás díját. A vámokat, illetékeket, adókat és más közterheket is a vevőnek kell megfizetnie. Ha a szállításhoz többször használatos raklapot használnak, akkor a vevő ezeket csak kölcsönbe kapja, és a vevő vállalja, hogy visszaküldi vagy kicseréli ezeket a raklapokat.

3.3. A vételár a számlázástól és az árucikkek kiszállításától számított 10 napon belül fizetendő, mindenféle levonások nélkül. A készpénzfizetési engedmény csak akkor megengedett, ha erről előzetesen írásban megállapodtunk a vevővel. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg megérkezett hozzánk.

3.4. Amikor lejár a fenti fizetési határidő, úgy tekintendő, hogy a vevő késedelembe esett, akkor is, ha nem küldünk erre vonatkozó felszólítást. A vételárra a késedelem fennállásának időtartama alatt a hatályos törvények szerinti kamatlábbal késedelmi kamatot számítunk fel. Emellett fenntartjuk a jogot, hogy a késedelem miatt további kártérítési igényeket érvényesítsünk.

3.5. A vevő csak akkor jogosult csökkenteni a fizetendő összeget, ha reklamációját vagy ellenkövetelését véglegesen és jogerősen jóváhagyták, és ezt vállalatunk tudomásul vette vagy nem vitatta. A vevő csak akkor jogosult visszatartani a kifizetésből, ha ellenkövetelése ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul. Vállalatunk jogosult visszatartási jogot alkalmazni a vevővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő összes követelésre.

3.6. Ha az eladási árra vonatkozó követelésünk veszélybe kerül, mivel a vevő a szerződés megkötését követően fizetésképtelenné válik, jogosultak vagyunk megtagadni a teljesítést, és szükség esetén meghatározott határidővel elállni a szerződéstől (a BGB 321. paragrafusa szerint).

4. Kiszállítás, teljesítési idő és késések

4.1. Azok a szállítási dátumok és időszakok, amelyekről a felek nem jelentették ki kifejezetten, hogy kötelező erejűek, kizárólag tájékoztató jellegűnek tekintendők. A felek között elfogadott eltérő megállapodás hiányában a szállítás gyártelepi alapon (EXW az Incoterms 2020 szerint) történik, hermaringeni raktárunkból, amely egyben a teljesítés helye is. Az általunk megadott kiszállítási határidő a technikai kérdések tisztázása után veszi kezdetét. A vevő is köteles minden kötelezettségét megfelelően és időben teljesíteni. Fenntartjuk a jogot, hogy a szerződés nemteljesítése esetén megtegyük a szükséges intézkedéseket.

4.2. Ha a kiszállítás késik, és ez a mi felelősségünk – és ha képviselőink vagy megbízott ügynökeink hibája nekünk felróható –, és ennek súlyos gondatlanság vagy szándékos szerződésszegés, vagy valamely alapvető szerződéses kötelezettség enyhébb megszegése, vállaljuk a jogszabályok szerinti felelősséget, azzal, hogy ezekben a kártérítési kötelezettségünk ezekben az esetekben is az előre láthatóan és jellemzően felmerülő kárra vagy veszteségre korlátozódik.

4.3. Ha a kiszállítás késik, és ezért minket terhel a felelősség, és ennek oka egy nem alapvető szerződéses kötelezettség megszegése, a vevő az árucikkek értékének 25%-át kitevő kártérítést követelhet.

4.4. Ha vis maior esemény következik be, amely részben vagy teljesen megakadályoz minket kötelezettségeink teljesítésében, a vis maior esemény megszűnéséig mentesülünk a szerződéses kötelezettségeink teljesítése alól. Erről kötelesek vagyunk késlekedés nélkül tájékoztatni a vevőt, amennyiben a vevőt nem akadályozza vis maior esemény a szerződés teljesítésében. Vis maior eseménynek tekintendők a következők: a megfelelő közműellátás hiánya (pl. áram, fűtés stb.), sztrájkok és kizárások, járványok és világjárványok, terrortámadások, földrengések és/vagy aszályok – kivéve, ha ezek rövid ideig tartanak vagy a mi hibánkból következnek be. Vis maior helyzetben jogunkban áll meghosszabbítani a szállítási határidőket. Ebben az esetben a vevő nem jogosult elállni a szerződéstől, sem kártérítést követelni; az ilyen esetekben kizárjuk a kártérítési kötelezettséget. Ha a kiszállítás észszerű határidőn belül nem valósítható meg, vagy a vevő hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a késedelmes szállítás nem megfelelő a számára, a vevő jogosult elállni a szerződéstől. A vevő ezen felül nem jogosult további követelésre, különösen kártérítés igénylésére.

5. Átvétel

5.1. A vevő vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz, hogy megfelelően átvegye a szállítmányunkat. Ha a vevő megszegi e kötelezettségét, köteles megtéríteni nekünk az ebből eredő többletköltségeket. Fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen esetekben további kártérítési igényeket érvényesítsünk.

5.2. Ha a vevő több mint 14 napon át nem veszi át a szállítmányt, írásos értesítést küldünk, amelyben további 14 napot adunk az átvételre; egyúttal arról is tájékoztatjuk a vevőt, hogy ha ebben az időszakban sem hajtja végre a szükséges intézkedéseket, elállunk az átadástól. Ha a megadott türelmi idő eltelik, és a vevő nem hajtja végre a szükséges intézkedéseket, jogosultak vagyunk írásos nyilatkozatban elállni az értékesítési szerződéstől, vagy kártérítést követelni a nemteljesítésért. Ha a vevő ezt követően is megtagadja az átvételt, vagy még a türelmi idővel sem tudja megfizetni a vételárat, akkor nem vagyunk kötelesek további türelmi időt biztosítani.

5.3. Ezekben az esetekben jogosultak vagyunk az elmaradt haszon után a kölcsönösen elfogadott vételár 10%-ának megfelelő összeget követelni, kivéve, ha a vevő bizonyítja, hogy vállalatunk kisebb veszteséget szenvedett. Ettől függetlenül jogosultak vagyunk bizonyítani és követelni a magasabb összegű kártérítést.

6. Jótállás

6.1. A vevő csak akkor érvényesíthet hibák miatti követelést, ha megfelelően eleget tett a Német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 377. paragrafusa szerinti ellenőrzési és reklamációs kötelezettségének. Ha a vevő átalakításokat végez a termékeinken, nem vagy nem tartja be az üzemeltetésre, a telepítésre és a karbantartásra vonatkozó előírásokat vagy a biztonsági utasításokat, vagy általunk jóvá nem hagyott alkatrészeket vagy fogyóeszközöket használ, jótállási kötelezettségünk megszűnik, kivéve, ha a vevő bizonyítja, hogy a kérdéses hibát nem e körülmények eredményezték. Ellenkező esetben a telepítési útmutatónk előírásai és a jótállásunk feltételei alkalmazandók.

6.2. Ha a vevő olyan áruhibát fedez fel, amelyért mi vagyunk a felelősek, vállaljuk az utólagos teljesítést – azzal, hogy kizárjuk a vevő szerződéstől való elállásra és a vételár csökkentésére vonatkozó jogát – kivéve, ha a jogszabályok alapján jogosultak vagyunk megtagadni az utólagos teljesítést.

6.3. A vevő köteles észszerű határidőt biztosítani a számunkra az utólagos teljesítésre. Az utólagos teljesítés módja lehet a hiba elhárítása (utólagos kijavítása), vagy új árucikkek kiszállítása. A hiba elhárítása esetén mi viseljük ennek költségeit, azzal, hogy ezek nem emelkedhetnek azért, mert az árucikkeket a teljesítés helyétől eltérő helyre szállították át. Elutasítjuk a költségek megtérítésére vonatkozó követeléseket, ha a hibás terméket más árucikkel kombinálták oly módon, hogy a kombinált termék új funkciót tölt be. Észszerű belátásunk szerint jogosultak vagyunk saját hatáskörben dönteni az utólagos teljesítés módjáról. Az utólagos teljesítéssel nem vállalunk jogi kötelezettséget, kivéve, ha elismerjük a hibát. Ha az utólagos teljesítés sikertelen, a vevő saját belátása szerint követelheti a vételár csökkentését (kedvezményt), vagy nyilatkozhat a szerződéstől való elállásról. A második sikertelen kísérlet után úgy tekintendő, hogy az utólagos teljesítés sikertelen volt, kivéve, ha a vevő számára és az adott tárgy természete miatt az utólagos teljesítésre irányuló további kísérletek megfelelőek és észszerűek.

6.4. Hiba miatt csak akkor érvényesíthetők jogszabály alapján indított kártérítési követelések, ha az utólagos teljesítés meghiúsul. A jelentéktelen hibák esetén a vevő nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni, és a vételárat sem csökkentheti.

6.5. A vevő a megvásárolt termékek hibáiból eredő követelései az áru vevőnek történő átadásától számított 5 év elteltével érvényüket vesztik, ha az árucikkeket a szokásos használati módjuknak megfelelően építési munkálatokhoz használták, és ez okozta a hibát. Ez a vevő kártérítési vagy szolgáltatás miatti kártérítési igényére is érvényes, valamint a hibából eredő minden egyéb vevői jogsérelemre; nem vonatkozik azonban a vevő életével, testi épségével vagy egészségével kapcsolatos károkra, sem azokra az esetekre, amikor a hibáért mi vagyunk a felelősek, és a hiba szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság eredménye, akkor is, ha ezek az ügynökeinkre vezethetők vissza.

6.6. A vevő nem nyújthat be hiba miatti igényt hozzánk a következő esetekben: természetes kopás, és/vagy a kockázat átruházása után bekövetkező nem megfelelő és/vagy gondatlan kezelés miatti problémák, nem megfelelő berendezések használata és/vagy nem megfelelő vízellátás vagy telepítés. Ezenfelül a termékeinket érő vegyi és/vagy elektrokémiai behatások miatti problémák esetén sem nyújtható be hiba miatti követelés, kivéve, ha mi vagyunk a felelősek ezekért a behatásokért. Jótállásunk és/vagy felelősségünk érvényét veszti, ha a vevő általunk jóvá nem hagyott tartozékokat szerel fel a termékünkre. Ebben az esetben kizárólag akkor érvényesíthető a jótállás és/vagy a kártérítési igény, ha a hiba bizonyíthatóan nem az előzőekben megfogalmazott kizáró okok miatt merült fel.

7. Felelősség

7.1. A jelen értékesítési és kiszállítási feltételekben (az alábbi rendelkezéseket is ideértve) megfogalmazott eseteket, valamint a felek közötti írásos szerződésekben megfogalmazott eseteket kivéve a jelen szerződés megszegése esetén vállaljuk a hatályos jogszabályoknak megfelelő felelősséget.

7.2. Ha szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megsértjük valamely szerződéses kötelezettségünket, vagy egyszerű gondatlansággal megszegünk egy lényeges szerződéses kötelezettséget, kártérítési kötelezettségünk a jelen szerződés kapcsán előre láthatóan jellemző károk összegére korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és amelyek betartására a vevő mindig számíthat. Minden más, enyhe gondatlanságnak tekintendő kötelezettségszegés esetén – kivéve a 4.3. pontban szereplőket – kizárjuk a felelősségünket.

7.3. Az előző bekezdésekben szereplő előírások jogalaptól függetlenül minden kártérítési igényre vonatkoznak (különösen a szolgáltatáson felüli kártérítésre és a szolgáltatást helyettesítő kártérítésre), különösen, ha a kártérítési igény hiba, kötelezettségszegés vagy károkozás miatt merül fel. Ezek a rendelkezések a felesleges kiadások megtérítésére irányuló követelésekre is alkalmazandók. A késedelmes kiszállítás miatti felelősség meghatározása esetében azonban kizárólag a jelen értékesítési és szállítási feltételek 4. pontját kell figyelembe venni. Ez a felelősségkorlátozás a német termékfelelősségi törvény előírásainak értelmében nem korlátozza a szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatti, valamint az emberi életet, testi épséget és egészséget érintő követelések miatti korlátlan felelősségünket.

7.4. Az előző rendelkezések nem keletkeztetnek a vevő számára hátrányos változásokat a bizonyítási teher kapcsán.

8. A tulajdonjog megőrzése, szellemi tulajdonunk használata

8.1. Minden kép, számítás, rajz és egyéb dokumentum tulajdonjogát, szerzői jogát és egyéb felhasználási jogát fenntartjuk. A vevő ezeket kizárólag előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal adhatja át harmadik feleknek.

8.2. A kiszállított árucikkek mindaddig a mi tulajdonunkban maradnak, amíg a vevő nem teljesíti a közöttünk fennálló üzleti kapcsolatból eredő minden követelésünket.

8.3. A vevő jogosult feldolgozni és átalakítani a kiszállított árucikkeket („feldolgozás”). A feldolgozást el kell végeznie a számunkra. A tulajdonjog megőrzése a termékeink feldolgozása, másokkal történő összekeverése vagy kombinálása során létrejövő termékekre (azok teljes értékére) is kiterjed, és úgy tekintendő, hogy ezeket mi állítottuk elő. Árucikkeink feldolgozása, illetve harmadik fél termékeivel való összekeverése vagy kombinálása esetén (amelyek tulajdonjoga a mi birtokunkban marad), a számlaérték arányában résztulajdont szerzünk az ilyen feldolgozott, összekevert vagy kombinált árucikkekben. Minden más tekintetben ugyanazok az előírások vonatkoznak az így létrejövő termékre, mint a tulajdonjog fenntartásával kiszállított más árucikkekre. Ha tulajdonjogot vagy résztulajdont szerzünk, vállaljuk, hogy ezeket a termékeket a gondos üzleti gyakorlatoknak megfelelően, kellő gondossággal megóvjuk a vevő számára.

8.4. Ha a kiszállított árucikkeket vagy az új árucikkeket értékesítik, a vevő ezennel további speciális nyilatkozatok nélkül, a jelen szerződéssel biztosíték révén ránk ruházza a továbbértékesítésből a saját vevőjével szemben eredő követeléseit, valamint a többi járulékos jogot. Ezt az átruházást ezzel kifejezetten elfogadjuk. Az átruházást az esetleges fennmaradó követelésekkel együtt kell alkalmazni. Az átruházás azonban csak az általunk kiszámlázott és kiszállított árucikkek árának megfelelő összegig érvényes. A kintlévőség ránkruházását kiemelt prioritásként kell végrehajtani.

8.5. Ha a vevő a kiszállított árucikkeket vagy az új árucikkeket ingatlannal kombinálja, akkor további speciális nyilatkozat nélkül köteles a kombináció ellenértékeként őt megillető követeléseket is ránk ruházni, akkora összegben, amely megfelel az általunk kiszámlázott és kiszállított árucikkek árának. Ezt az átruházást is kifejezetten elfogadjuk.

8.6. A vevő további értesítésig jogosult behajtani a ránk ruházott követeléseket. A vevő köteles haladéktalanul továbbítani nekünk a ránk ruházott követelések kapcsán a vevőnek teljesített kifizetéseket, a biztosíték alá vont követelés összegéig. Ha jogos érdekünk ezt kívánja, jogosultak vagyunk visszavonni a vevő behajtási jogát. Ez különösen késedelmes vagy felfüggesztett kifizetések, a vevővel szembeni fizetésképtelenségi eljárás megindítása, számla vitatása esetén áll fenn, vagy akkor, ha bizonyítást nyer, hogy a vevő túlzottan eladósodott vagy fizetésképtelenné vált. Ezenfelül előzetes figyelmeztetés és észszerű határidő mellett nyilvánosságra hozhatjuk az átruházás tényét, felhasználhatjuk a ránk ruházott követeléseket, és követelhetjük, hogy a vevő tájékoztassa az ügyfeleit az átruházás tényéről. Ha bebizonyosodik a jogos érdek, a vevő köteles a rendelkezésünkre bocsátani az ügyfeleivel szembeni jogainak érvényesítéséhez szükséges információkat, valamint átadni nekünk a szükséges dokumentumokat.

8.7. A tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt a vevő számára tilos a kapcsolódó árucikkeket biztosítékként adni vagy másra átruházni. A vevő köteles haladéktalanul értesíteni minket, ha az árucikkeket lefoglalják, elkobozzák vagy más hatósági vagy más harmadik fél általi intézkedés alá vonják. A vevő kizárólag normál üzleti tevékenysége során értékesítheti tovább a kiszállított árucikkeket és az új árucikkeket, és csak azzal a feltétellel, hogy az ügyfél kifizeti a kiszállított árucikkek árát a vevőnek. A vevőnek emellett arról is meg kell állapodnia az ügyféllel, hogy az ügyfél csak a fizetés teljesítése után kapja meg az árucikkek tulajdonjogát.

8.8. Ha a bennünket megillető biztosíték realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a biztosított követelések értékét, a vevő kérésére felszabadítjuk a biztosíték ennek megfelelő részét. Ha a minket megillető biztosíték becsült értéke eléri vagy meghaladja a biztosított követelések értékének 150%-át, úgy kell tekinteni, hogy teljesültek az előző mondatban megfogalmazott feltételek. Jogunkban áll kiválasztani, hogy a különböző biztosítéki jogok közül melyiket szabadítjuk fel.

8.9. Ha a vevő megszegi valamely kötelezettségét – különösen késedelmes fizetés esetén –, jogosultak vagyunk határidő meghatározása nélkül követelni a kiszállított árucikkek vagy az új árucikkek átadását és/vagy szükség esetén meghatározott határidővel elállni a szerződéstől. A vevő vállalja, hogy ebben az esetben átadja nekünk az árucikkeket. Ha vállalatunk követeli, hogy a vevő adja át a kiszállított árucikkeket/új árucikkeket, az nem minősül elállási nyilatkozatnak a részünkről, kivéve, ha ezt kifejezetten jelezzük.

9. Adatvédelem, titoktartás

9.1 A köztünk és a vevő között kötött szerződések teljesítése során betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, köztük a német szövetségi adatvédelmi törvényt (BDSG), a német telekommunikációs adatvédelmi törvényt (TTDSG) és az EU-s általános adatvédelmi rendeletet (GDPR). Garantáljuk, hogy a tárolt adatokat kizárólag belső célokra fogjuk felhasználni. Ha az adatokat külső szolgáltatóknak továbbítjuk, akkor minden esetben betartjuk az adatvédelmi előírásokat. Ha szükséges, külön megállapodást kötünk a külső szolgáltatókkal, amelyben kötelezettséget vállalnak a hatályos jogszabályi előírások betartására. A hitelképességi adatokat továbbíthatjuk az INDUS Holding AG, Kölner Straße 32, 51429 Bergisch Gladbach vállalat valamint további kapcsolt vállalataink és hitelügynökségek felé, és ilyen adatokat fogadunk ezektől a felektől. Ennek jogalapja a jogos érdekünk. Ezzel kapcsolatban javasoljuk, hogy olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatunk legújabb változatát, amely megtalálható a weboldalunkon: www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

9.2. A szerződő felek vállalják, hogy bizalmasan fogják kezelni a közöttük fennálló üzleti kapcsolatból származó információkat és adatokat. Fenntartjuk a jogot, hogy szabálysértés esetén kártérítést követeljünk, és megtegyük a szükséges büntetőjogi lépéseket.

9.3. A vevővel szembeni titoktartási kötelezettség nem érvényes a német részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) 15. paragrafusa értelmében velünk kapcsolatban álló vállalatokra, sem azokban az esetekben, amikor a szerződés/információ tartalma közismert vagy nyilvánosan elérhető.

10. Illetékes bíróság, irányadó jog

10.1. A teljesítés helye vállalatunk székhelye, és ennek helye határozza meg az illetékes bíróságot a kiszállítások és a fizetések, valamint a felek között kötött szerződések kapcsán felmerülő viták esetére. Ugyanez vonatkozik a szerződéses kapcsolatokból eredő külföldi kiszállításokra is. Emellett jogosultunk vagyunk, hogy a vevő illetékességi helye szerinti bíróságon is jogi eljárást indítsunk a vevő ellen.

10.2. A szerződő felek közötti kapcsolatot a Német Szövetségi Köztársaság joga szabályozza. Az ingó javak értékesítésére vonatkozó nemzetközi egyezmények és az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) alkalmazását kizárjuk.

10.3. A jelen általános értékesítési és szállítási feltételek német nyelvű változata kizárólagos érvényességet élvez, akkor is, ha léteznek más nyelvű változatok.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Ha jelen általános értékesítési és szállítási feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válnak, az nem érinti az általános értékesítési és szállítási feltételek többi részének az érvényességét.

11.2. A felek megállapodnak, hogy az érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett olyan érvényes és végrehajtható rendelkezést fogadnak el, amelynek hatása a lehető legközelebb áll ahhoz az üzleti célhoz, amelyet a szerződő felek az érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel szerettek volna elérni.

Dátum: 2023. június